به صفحه رسمی سینجنتا ایران خوش آمدید.

ضد عفونی بذر

نمایش دادن همه 2 نتیجه

  • مبارزه با آفات ابتدای فصل در کشاورزی کار دشواری است. سمپاشی ها در این زمان معمولا نتایح رضایت بخشی ندارند، چرا که گیاه هنوز اندام هوایی کاملی ندارد و نمیتواند مقدار قابل توجهی از قطرات سموم را دریافت نموده و بر روی سطح خود نگهدارد و یا اینکه وارد ساختار خود نماید. از طرفی این کوچکی اندام گیاه نیز باعث میشود که آفات به سرعت بتوانند خسارت غیرقابل جبرانی را به آن وارد نمایند. از طرفی عدم پوشش کامل مزرعه منجر به تجزیه هر چه سریعتر سموم پاشیده شده در مزرعه میشود، چرا که سموم موجود در سطح خاک نیز به شدت در معرض تابش مستقیم آفتاب هستند. از این رو سموم پاشیده شده به سرعت اثر خود را از دست میدهند و نیاز به تجدید سمپاشی یه صورت هر چند روز یکبار وجود دارد. و نکته آخر اینکه در صورت محلولپاشی بر روی گیاهان تازه روییده، با توجه به سطح کم برگ و جذب کم مواد سمی در گیاه، با عنایت به اینکه گیاه در این زمان به سرعت در حال رشد است، غلظت سم مذکور در گیاه نیز به سرعت پایین آمده و از دامنه اثربخشی آن بر آفات کاسته میشود. از این رو نیاز به یک منبع ثابت تامین ماده موثره در هفته های اول رشدی گیاه زراعی اهمیت زیادی پیدا میکند.

  • مبارزه با آفات و بیماری های ابتدای فصل در کشاورزی کار دشواری است. سمپاشی ها در این زمان معمولا نتایح رضایت بخشی ندارند، چرا که گیاه هنوز اندام هوایی کاملی ندارد و نمیتواند مقدار قابل توجهی از قطرات سموم را دریافت نموده و بر روی سطح خود نگه دارد و یا اینکه وارد ساختار خود نماید. ماکسیم ایکس ال از دو ماده موثره متالاکسیل ام ۱۰ میلی گرم و فلودیوکسونیل ۲۵ میلی گرم تشکیل شده است. همچنین دارای فرموالسیون FS است که مخصوص بذرمال کردن میباشد. ماده مؤثره متالاکسیل ام دارای خاصیت سیستمیک بوده و پس از جوانه زنی بذر، وارد گیاه شده و به اندام های هوایی نیز می رسد. ماده مؤثره این محصول، بذر را از بیـرون محافظت میکنـد همچنـین بر روی ریشـه چـه های تــازه روییده از بذر حرکت نموده و محافظت خوبی را در هفتـه های ابتدایی رشـد ایجاد میکند.

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود رابط کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وبگاه سینجنتا ایران شما با شرایط و ضوابط ما موافقت می کنید.مشاهده.
اطلاعات بیشتر