به صفحه رسمی سینجنتا ایران خوش آمدید.

ضد عفونی بذر

نمایش دادن همه 4 نتیجه

  • برنج یکی از مهمترین محصوالت کشور است زیرا غذای اصلی ما را تشکیل میدهد. در حال حاضر نزدیک به ششصدهزار هکتار سطح زیر کشت برنج در کشور وجود دارد که غالب آن در استانهای شمالی و مجاور با دریای خزر قرار دارد. این استانها به دلیل بارندگی زیاد، میتوان گفت همیشه مرطوب بوده و در نتیجه زمینه رشد و نمو انواع قارچها در آنها بیشتر فراهم است. از جمله قارچهایی که باعث خسارت به کشت برنج در این مناطق خواهد شد، است که سالانه خسارت بسیار زیادی به این محصول وارد میکنند. پوسیدگی طوقه برنج با عامل قارچ fujikuroi Gibberella در خزانه و نیز در مزرعه با توجه به تغییر تدریجی نحوه کشت این محصول در شمال کشور، در حال توسعه است. این بیماری میتواند خسارت قابل توجهی به تولید برنج در مزرعه وارد نماید. از این رو مبارزه با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. سلست قارچکشی است غیرسیستمیک از گروه فنیل پیرولها که با خاصیت تماسی و با اثر و دوام طوالنی بیماری پوسیدگی طوقه برنج را در شالیزارهای شمال کشور به خوبی کنترل میکند. فلودیوکسونیل از تکثیر اسپرهای قارچ جلوگیری میکند، همچنین از رشد و توسعه جرم تیوب قارچ ممانعت کرده و از این طریق مانع توسعه بیماری در گیاه و در مزرعه میشود. فلودیوکسونیل کمی به درون بذر نفوذ می کند و بیشتر از بیرون بذر و ریشه گیاه را در برابر بیمارگرها محافظت میکند.

  • مبارزه با آفات ابتدای فصل در کشاورزی کار دشواری است. سمپاشی ها در این زمان معمولا نتایح رضایت بخشی ندارند، چرا که گیاه هنوز اندام هوایی کاملی ندارد و نمیتواند مقدار قابل توجه ی از قطرات سموم را دریافت نموده و بر روی سطح خود نگهدارد و یا اینکه وارد ساختار خود نماید. از طرفی این کوچکی اندام گیاه نیز باعث میشود که آفات به سرعت بتوانند خسارت غیرقابل جبرانی را به آن وارد نمایند. همینطور عدم پوشش کامل مزرعه منجر به تجزیه ی هر چه سریعتر سموم پاشیده شده در مزرعه میشود، چرا که سموم موجود در سطح خاک نیز به شدت در معرض تابش مستقیم آفتاب هستند. از این رو سموم پاشیده شده به سرعت اثر خود را از دست میدهند و نیاز به تجدید سمپاشی یه صورت هر چند روز یکبار وجود دارد. در صورت محلول پاشی بر روی گیاهان تازه روییده، با توجه به سطح کم برگ و جذب کم مواد سمی در گیاه، با عنایت به اینکه گیاه در این زمان به سرعت در حال رشد است، غلظت سم مذکور در گیاه نیز به سرعت پایین آمده و از دامنه ی اثربخشی آن بر آفات کاسته میشود. از این رو استفاده از یک منبع ثابت ماده موثره در مراحل ابتدایی رشد گیاه، اهمیت زیادی پیدا میکند. کروزر ۶۰۰ ترکیب جدید سینجنتا برای مصارف صنعتی در بخش تولید بذر در کشاورزی است که حاوی ۶۰۰ گرم در لیتر مادهی موثرهی تیامتوکسام و با فرمولاسیون مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر است. کروزر ۶۰۰ حاوی رنگدانه نیست تا شرکتهای تولید کننده بذور مختلف در انتخاب رنگ برای بذور خود، آزادی عمل داشته باشند.

  • مبارزه با آفات ابتدای فصل در کشاورزی کار دشواری است. سمپاشی ها در این زمان معمولا نتایح رضایت بخشی ندارند، چرا که گیاه هنوز اندام هوایی کاملی ندارد و نمیتواند مقدار قابل توجهی از قطرات سموم را دریافت نموده و بر روی سطح خود نگهدارد و یا اینکه وارد ساختار خود نماید. از طرفی این کوچکی اندام گیاه نیز باعث میشود که آفات به سرعت بتوانند خسارت غیرقابل جبرانی را به آن وارد نمایند. از طرفی عدم پوشش کامل مزرعه منجر به تجزیه هر چه سریعتر سموم پاشیده شده در مزرعه میشود، چرا که سموم موجود در سطح خاک نیز به شدت در معرض تابش مستقیم آفتاب هستند. از این رو سموم پاشیده شده به سرعت اثر خود را از دست میدهند و نیاز به تجدید سمپاشی یه صورت هر چند روز یکبار وجود دارد. و نکته آخر اینکه در صورت محلولپاشی بر روی گیاهان تازه روییده، با توجه به سطح کم برگ و جذب کم مواد سمی در گیاه، با عنایت به اینکه گیاه در این زمان به سرعت در حال رشد است، غلظت سم مذکور در گیاه نیز به سرعت پایین آمده و از دامنه اثربخشی آن بر آفات کاسته میشود. از این رو نیاز به یک منبع ثابت تامین ماده موثره در هفته های اول رشدی گیاه زراعی اهمیت زیادی پیدا میکند.

  • مبارزه با آفات و بیماری های ابتدای فصل در کشاورزی کار دشواری است. سمپاشی ها در این زمان معمولا نتایح رضایت بخشی ندارند، چرا که گیاه هنوز اندام هوایی کاملی ندارد و نمیتواند مقدار قابل توجهی از قطرات سموم را دریافت نموده و بر روی سطح خود نگه دارد و یا اینکه وارد ساختار خود نماید. ماکسیم ایکس ال از دو ماده موثره متالاکسیل ام ۱۰ میلی گرم و فلودیوکسونیل ۲۵ میلی گرم تشکیل شده است. همچنین دارای فرموالسیون FS است که مخصوص بذرمال کردن میباشد. ماده مؤثره متالاکسیل ام دارای خاصیت سیستمیک بوده و پس از جوانه زنی بذر، وارد گیاه شده و به اندام های هوایی نیز می رسد. ماده مؤثره این محصول، بذر را از بیـرون محافظت میکنـد همچنـین بر روی ریشـه چـه های تــازه روییده از بذر حرکت نموده و محافظت خوبی را در هفتـه های ابتدایی رشـد ایجاد میکند.

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود رابط کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وبگاه سینجنتا ایران شما با شرایط و ضوابط ما موافقت می کنید.مشاهده.
اطلاعات بیشتر