به صفحه رسمی سینجنتا ایران خوش آمدید.

حشره کش

نمایش دادن همه 13 نتیجه

 • آکتـارا حشره کشی تماسی و گوارشی است که در گیاه به صورت سیستمیک آفات مکنده را به راحتی کنترل مینماید. آکتارا حاوی ۵۰ گرم در کیلوگرم تیامتوکسام است که به صورت گرانول قابل حل در آب فرموله شده است و با بهرهگیری از تکنولوژی پیت بدون ایجاد و پراکنش گرد در زمان خروج ماده سمی از بستهبندی اصلی، به سرعت در آب پخش و حل شده و آمادهی کاربری میشود. تیامتوکسام از خانوادهی نئونیکوتینوییدها است و با تاثیر بر سیستم عصبی حشره منجر به فلج سریع در حشره میگردد. دقایقی پس از تغذیهی آفت از میزبان تیمار شده با آکتارا، ً فلج شده و سرانجام حشره تمایل به تغذیه را از دست داده، کمیبعد پوره و حشره بالغ واهند مرد. فرموالسیون گرانول قابل حل در آب آکتارا به این آفت کش اجازه میدهد تا به خوبی در آب حل شده و خطرات برگ وزی و اثرات سوء مانند لکه و سوختگی بر میوههای تازه تشکیل شده نداشته باشد. ً جذب گیاه شده در تمام اندامهای گیاهی منتشر میگردد آکتارا پس از محلولپاشی سریعا و با ورود به سیستم آوند چوبی، به سایر اندامهای باالیی گیاه نیز منتقل و محافظت از گیاه را آغاز می نماید.

 • افـوریـا حـاوی ۱۴۱ گرم تیـامتوکــسام + ۱۰۶ گرم لامبـدا سـایهـالوتــرین با تکنولوژی زئون Technology Zeon میباشد. در این فرمولاسیون ابتدا ذرات ماده موثره که بین 1 تا 4 میکرون میباشند توسط میکروکپسول هایی احاطه میگردند. 40 عدد میکروکپسول بر روی یکدیگر، قطری برابر یک تار مو دارند. تنها 17 میکروکپسول لازم است تا یک سن پسته را نابود کند. پس از سمپاشی کپسولهای حاوی ماده موثره محکم به سطح برگ میچسبند. خشک شده، ترکیده و ماده موثره را در محیطی 40 % بزرگتر از قطر یک قطره کپسولها سریعا سم پخش میکند. ابتدا کپسولهای درشت و سپس به تدریج کپسولهای ریز آزاد میشوند.

 • اگـریـفلکس حشره کشی تماسی و سیستمیک است که با دارا بودن دو ماده موثره با نحوهی اثر متفاوت سرعت بروز مقاومت را در آفات هدف، کند کرده و به تعویق می اندازد. از این رو اگریفلکس یکی از ابزارهای مناسب جهت کنترل تلفیقی آفات و مدیریت مقاومت حشرات به شمار میرود. اگریفلکس ۱۸۵ سی سی حاوی ۱۵۲ گرم در لیتر تیامتوکسام و 33 گرم در لیتر آبامکتین با ایزومربندی بسیار دقیق و کارآمد میباشد. تیامتوکسام از خانواده نئونیکوتینوییدها است و با تاثیر بر سیستم عصبی منجر به فلج در حشره میگردد. آفت، دقایقی پس از تغذیه از میزبان ً فلج شده و پس از مدتی خواهند مرد. تیمار شده با اگریفلکس، دیگر قادر به ادامه تغذیه نخواهد بود، پوره و حشره بالغ چند ساعت بعد کاملا آبامکتین موجود در اگریفلکس نیز با تاثیر بر گیرنده های GABA و انتقال یون کلر سبب فلج ماهیچه ها میگردد. از مجموع هفت مکتین استخراج شده از میکروارگانیسم avermitilis Streptomycetes ، فقط دو ایزومر B1a و B1b دارای خاصیت حشره کشی قوی هستند که تنها شرکت سینجنتا قادر به تولید آنها با خلوص بسیار زیاد است.

 • اگریمک گلد کنه کشی بی نظیر، آبپایه، برگرفته از طبیعت و فرموله شده به صورت سوسپانسیون است که از آخـرین تکنـولـوژیهای فرموالسـیون بهـره میگیرد، تا اطمینان حاصـل کند شما بهترین نتیجهای را که انتظار دارید دریافت کنید. آبـامکتـین، مـاده ی مـوثـره ی اگـریمک گلد، از فـرآیـند تخمیری باکتریهای خاکزی گونه استرپتومایسس آورمیتیلیس به دست آمده است.

 • اِلِستال ترکیب حشره کش جدید سینجنتا است که دارای 300 گرم ماده ی موثره ی تینیویون (اسپیرو پدیون) متعلق به گروه IRAC=23 است و بر فرایند های تولید چربی در بدن آفات هدف تاثیر گذاشته و منجر به از بین رفتن این آفات می گردد. اِلِستال 300 اس سی کنترل خوبی بر روی انواع پسیل، کنه ی زنگار، شته ها، سفید بالک ها، شپشکها و سپردارها دارد. این ترکیب به صورت تخصصی برای کنترل انواع آفات مکنده در درختان میوه و سبزیجات در کشور های مختلف در حال ثبت است و به صورت بدون وقفه ای در گیاه به کار محافظت از گیاه در مقاطع رشدی مختلف ادامه می دهد. تکنولوژی تینیویون برای فعال شدن در گیاه نیاز به زمانی بین 5 تا 7 روز دارد و کنترل آفت در این مدت ناچیز است. از این رو توصیه ی می گردد تا از اِلِستال در مراحل اولیه ی آلودگی، وقتی جمعیت آفت بسیار پایین است استفاده شود تا محافظتی در خور و طولانی مدت از گیاه را بتوانیم شاهد باشیم. از آنجایی که سموم با قابلیت تمام سیستمیک خود، در همه جای گیاه پخش می شوند، برخی مصرف کنندگان به اشتباه بر این باورند که نیازی به پوشش دادن کامل گیاهان در زمان سمپاشی نیست و این دقیقا نقطه ی آغازین عدم کارایی این گونه سموم است. یاد آور می شویم که با وجود آنکه سموم سیستمیک به همه جای گیاه منتقل می شوند، اما برای اینکه به غلظت کشنده برای آفات برسند نیاز است مقدار معینی از آنها به گیاه وارد شود. از این رو با سمپاشی تمام گیاه امکان پذیر می شود.

 • پروکلیم فیت یو وی نسل جدیدی از پروکلیم فیت میباشد که مخلوطى از دو حشره کش قوى و بسیار مهلک برای آفات است که جهت بهبود کارایی آن در برابر نور خورشید در مزارع سبزیجات مجهز به ترکیبات ضد نور ماوراء بنفش خورشید شده است تا تاثیری بی نظیر را در کنترل آفات نشان دهد. این ترکیب به مواد موثره پروکلیم فیت یو وی فرصت بیشتری برای نفوذ به درون برگ ها داده و میزان اثر در تمام گیاه را بهبود میبخشد. پروکلیم فیت یو وی حاوی ۴۰۰ گرم لوفنورون و ۵۰ گرم امامکتین بنزوآت در کیلوگرم است لوفنورون از گروه تنظیم کننده های رشد IGR و ممانعت کننده از سنتز کیتین بوده که لاروهاى ریز را از بین میبرد و تخم حشرات را نابارور میسازد. امامکتین بنزوآت از گروه آورمکتین است و لاروکشی است که با باز نگهداشتن کانال های کلر موجب اختلال در عملکرد سیستم اعصاب در محل اتصال به ماهیچه ها و مرگ حشرات هدف میشود. تاثیر تماسی امامکتین کوتاه ولی به صورت گوارشی آن پایدار است. پروکلیمفیت یو وی اثر تماسی و گوارشى دارد و با داشتن دو مکانیزم عمل متفاوت گزینه بسیار مناسبی جهت کنترل آفات مقاوم به حشره کشهای فسفره و پایروتیروئیـدها میباشد. این ترکیب دارای تکنولوژی ویژهای در فرمولاسیون خود است که کاربری آن را ساده تر نموده و خطرات ناشی از آلودگی با غبار سمی را برای کاربران کاهش میدهد. این تکنولوژی همچنین باعث پخشیدگی بسیار سریع پروکلیم فیت یو وی در آب و پایداری هرچه بیشتر اختلاط سم و آب میشود. که کاربری این حشره کش را آسانتر و ایمن تر کرده و همچنین شستشوی مخزن سمپاش پس از مصرف پروکلیم فیت یو وی را نیز بسیار آسان میکند.

 • تـرویـگـو نماتدکشی قوی است که تاثیری عالی در بازدارندگی نماتدهای زیانآور گیاهی داشته و همزمان قادر است با تامین آهن مورد نیاز گیاه، نقش مهمی در رشد و توسعهی گیاهان داشته باشد. این موضوع به خصوص برای گیاهان آلوده به نماتد که از جذب آهن بازماندهاند، موضوعی حیاتی محسوب میشود. ترویگو با نابودی نماتدها و تامین نیاز غذایی به گیاهان آلوده حیاتی دوباره بخشیده و آنها را آماده باردهی طبیعی خود میسازد. فرموالسیون تـرویـگـو بسیار نوآورانه است و در آن مادهی موثره در پوششی از کالت آهن سینجنتا، قرار دارد که کارآیی آن را برای گیاهان بسیار متفاوت و کم نظیر میکند. این فرموالسیون ویژه همچنین دوام آن را در خاک افزایش داده، توزیع تـرویـگـو را در توده خاک سرعت بخشیده و جذب آن توسط ریشه را آسان میسازد.

 • تریگارد بیش از ۱۵ سال است که در بیشتر کشورهای مهم تولید کننده سبزی و صیفی در دنیا استفاده میشود و در حال حاضر تریگارد محصول پیشـرو در کنترل مینوز برگ در سبزی و صیفی میباشد و در برخی کشورهای دنیا نیز به عنوان متخصص کنترل مینوز برگ شناخته میشود. تریگارد حاوی ۷۵۰ گرم ماده موثره سیرومازین در هر کیلوگرم است. تریگارد با فعالیت نفوذی قوی و خاصیت سیستمیک، خسارت مگس مینوز را کاهش میدهد. این سم از گروه تنظیم کننده های رشد IGR است که با تداخل در چرخه پوست اندازی حشرات مانع از تکامل مراحل لاروی حشرات و شفیرگی شده، در نهایت موجب مرگ آنها میشود. تریگارد پس از مصرف به سرعت از طریق برگها جذب شده و با خاصیت سیستمیکی و تماسی و گوارشی لاروها را از بین میبرد. تریگارد حشرات بالغ را از بین نمیبرد اما تعداد تخمهای بارور را کاهش میدهد. تریگارد از گروه تری آزینها و با روش اثر کاملا متفاوت نسبت به سموم ارگانوفسـفات و پیروتیـروییدی، گزینه مناسبی جهت استفاده در برنامه کنترل تلفیقی آفت IPM میباشد. تریگارد بسیار کم خطر است. درجه سمیتی معادل ۴۴۶۰ میلی گرم بر کیلوگرم دارد که آن را نسبت به بسیاری از سموم برای انسان ایمن تر می نماید. این حشره کش عالوه بر جذب برگی ً در قابلیت جذب از طریق ریشهای و انتقال به اندامهای هوایی را دارد. تریگارد را باید حتما آغاز پیدایش آلودگى، زمانى که الروها کوچک هستند مصرف نمود زیرا لارو مگس را در مرحله تغییر پوست می کشد.

 • دنـیم فیت یو وی نسل جدیدی از دنـیم فیت میباشد که مخلوطى از دو حشره کش قوى و بسیار مهلک برای آفات است که جهت بهبود کارایی آن در برابر نور خورشید در مزارع سبزیجات مجهز به ترکیبات ضد نور ماوراء بنفش خورشید شده است تا تاثیری بی نظیر را در کنترل آفات نشان دهد. این ترکیب به مواد موثره دنـیم فیت یو وی فرصت بیشتری برای نفوذ به درون برگ ها داده و میزان اثر در تمام گیاه را بهبود میبخشد. دنـیم فیت یو وی حاوی ۴۰۰ گرم لوفنورون و ۵۰ گرم امامکتین بنزوآت در کیلوگرم است لوفنورون از گروه تنظیم کننده های رشد IGR و ممانعت کننده از سنتز کیتین بوده که لاروهاى ریز را از بین میبرد و تخم حشرات را نابارور میسازد. امامکتین بنزوآت از گروه آورمکتین است و لاروکشی است که با باز نگهداشتن کانال های کلر موجب اختلال در عملکرد سیستم اعصاب در محل اتصال به ماهیچه ها و مرگ حشرات هدف میشود. تاثیر تماسی امامکتین کوتاه ولی به صورت گوارشی آن پایدار است. دنیم فیت یو وی اثر تماسی و گوارشى دارد و با داشتن دو مکانیزم عمل متفاوت گزینه بسیار مناسبی جهت کنترل آفات مقاوم به حشره کشهای فسفره و پایروتیروئیـدها میباشد. این ترکیب دارای تکنولوژی ویژهای در فرمولاسیون خود است که کاربری آن را ساده تر نموده و خطرات ناشی از آلودگی با غبار سمی را برای کاربران کاهش میدهد. این تکنولوژی همچنین باعث پخشیدگی بسیار سریع دنـیم فیت یو وی در آب و پایداری هرچه بیشتر اختلاط سم و آب میشود. که کاربری این حشره کش را آسانتر و ایمن تر کرده و همچنین شستشوی مخزن سمپاش پس از مصرف دنـیم فیت یو وی را نیز بسیار آسان میکند.

 • کاراته زئون حاوی 100 گرم ماده موثره لامبدا سای هالوترین با تکنولوژی زئون میباشد و توسط میکروکپسول هایی احاطه میگردد که پس از سمپاشی به سطح برگ چسبیده و سریعا خشک میشوند. میکروکپسول ها به محض خشک شدن میترکند و ماده موثره را در محیطی ۴۰ درصد بزرگتر از قطر ذره سم، پخش میکنند. کاربرد تکنولوژی انقلابی زئون در سم کاراته، شرایط منحصر بفردی را از لحاظ ایمنی برای کاربران، کشت و محیط زیست بوجود میآورد. بنابراین کاراته با تکنولوژی زئون گزینه مناسبی در مدیریت تلفیقی آفات IPM میباشد. حشره کش کاراته دارای خاصیت ضربهای بر آفات هدف میباشد. این حشره کش به سرعت در کوتیکول حشرات نفوذ کرده و سبب اختلال در سیستم عصبی، توقف تغذیه، اختلال در فعالیت ماهیچه ها، فلج و مرگ حشرات میگردد.

 • لوفوکس حاوی دو ماده موثره فنوکسی کارب ۷۵ گرم در لیتر و لوفنورون 30 گرم در لیتر میباشد. لوفوکس با دو نحوه اثر تماسی و گوارشی قادر به کنترل مراحل مختلف زندگی آفت تخم، لارو و حشره بالغ میباشد. فنوکسی کارب ممانعت کننده از دگردیسی و سبب اختالل در عملکرد سلولی و مرگ جنین آفت در درون تخم میشود. لوفنورون نیز با جلوگیری از سنتزکیتین در لاروها موجب اختلال در تشکیل کوتیکول و پوستاندازی لاروها شده که در نهایت مرگ لاروها را در پی دارد. همچنین حشرات بالغ آفت پس از تماس با لوفوکس عقیم شده و یا تخمهای نابارور تولید میکنند

 • مـچ لاروکش اختصاصی بلاپولکداران که حاوی ۵۰ گرم لوفنورون در لیتر می َ باشد. مـچ با جلوگیرى از سنتزکیتین در لارو حشرات مانع از پوستاندازی آنها شده و در نتیجه سبب مرگ لاروها می َ شود .مـچ براى کنترل انواع لاروهاى مهم آفات از راسته بلاپولکداران، مانند پروانه چوبخوارپسته، کرم میوهخوار گوجه فرنگی، انواع برگخوار ذرت و کرم سیب و آفات مکنده مانند پسیل گلابی مى َ باشد. مـچ با عملکرد تخمکشى و لاروکشى و نحوه تاثیر تماسى و گوارشى مانع از تفریخ تخم و مرگ لارو پروانه ها می َ شود. مـچ به خوبى در برگ نفوذ میکند و به دلیل دارا بودن فشار بخار کم تا مدتى طولانى در آنجا باقى میماند.

 • مموری حاوی ۲۴۰ گرم در لیتر تیامتوکسام میباشد که به صورت مایع سوسپانسیونی فرموله شده است. مموری حشره کشی تماسی و گوارشی است که در گیاه به صورت سیستمیک درآمده و آفات مکنده را به راحتی کنترل مینماید. تیامتوکسام از خانواده نئونیکوتینوییدها است و با تاثیر بر سیستم عصبی حشره منجر به فلج سریع در آن میگردد. مموری پس از ً جذب گیاه شده در تمام اندام های گیاهی منتشر شده و با ورود به سیستم محلول پاشی سریعا آوند چوبی، به سایر اندامهای بالایی گیاه نیز منتقل میشود. ویـژگی منحصربه فرد سیستمیکی تیامتوکسام این امکان را میدهد که به سرعت در اپیدرم و به درون مزوفیل نفوذ و حرکت کند. تنها یک ساعت پس از کاربرد مموری، ۱۶ درصد از مقدار تیامتوکسام سمپاشی شده در اپیدرم و 10 درصد در مزوفیل نفوذ میکند. دقایقی پس از تغذیه آفت از میزبان تیمار شده با مموری، حشره تمایل به تغذیه را از دست داده، کمی بعد پوره و حشره بالغ کاملا فلج شده و در نهایت خواهند مرد

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود رابط کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وبگاه سینجنتا ایران شما با شرایط و ضوابط ما موافقت می کنید.مشاهده.
اطلاعات بیشتر