به صفحه رسمی سینجنتا ایران خوش آمدید.

حشره کش

نمایش دادن همه 8 نتیجه

  • آکتـارا حشره کشی تماسی و گوارشی است که در گیاه به صورت سیستمیک آفات مکنده را به راحتی کنترل مینماید. آکتارا حاوی ۵۰ گرم در کیلوگرم تیامتوکسام است که به صورت گرانول قابل حل در آب فرموله شده است و با بهرهگیری از تکنولوژی پیت بدون ایجاد و پراکنش گرد در زمان خروج ماده سمی از بستهبندی اصلی، به سرعت در آب پخش و حل شده و آمادهی کاربری میشود. تیامتوکسام از خانوادهی نئونیکوتینوییدها است و با تاثیر بر سیستم عصبی حشره منجر به فلج سریع در حشره میگردد. دقایقی پس از تغذیهی آفت از میزبان تیمار شده با آکتارا، ً فلج شده و سرانجام حشره تمایل به تغذیه را از دست داده، کمیبعد پوره و حشره بالغ واهند مرد. فرموالسیون گرانول قابل حل در آب آکتارا به این آفت کش اجازه میدهد تا به خوبی در آب حل شده و خطرات برگ وزی و اثرات سوء مانند لکه و سوختگی بر میوههای تازه تشکیل شده نداشته باشد. ً جذب گیاه شده در تمام اندامهای گیاهی منتشر میگردد آکتارا پس از محلولپاشی سریعا و با ورود به سیستم آوند چوبی، به سایر اندامهای باالیی گیاه نیز منتقل و محافظت از گیاه را آغاز می نماید.

  • افـوریـا حـاوی ۱۴۱ گرم تیـامتوکــسام + ۱۰۶ گرم لامبـدا سـایهـالوتــرین با تکنولوژی زئون Technology Zeon میباشد. در این فرمولاسیون ابتدا ذرات ماده موثره که بین 1 تا 4 میکرون میباشند توسط میکروکپسول هایی احاطه میگردند. 40 عدد میکروکپسول بر روی یکدیگر، قطری برابر یک تار مو دارند. تنها 17 میکروکپسول لازم است تا یک سن پسته را نابود کند. پس از سمپاشی کپسولهای حاوی ماده موثره محکم به سطح برگ میچسبند. خشک شده، ترکیده و ماده موثره را در محیطی 40 % بزرگتر از قطر یک قطره کپسولها سریعا سم پخش میکند. ابتدا کپسولهای درشت و سپس به تدریج کپسولهای ریز آزاد میشوند.

  • اگـریـفلکس حشره کشی تماسی و سیستمیک است که با دارا بودن دو ماده موثره با نحوهی اثر متفاوت سرعت بروز مقاومت را در آفات هدف، کند کرده و به تعویق می اندازد. از این رو اگریفلکس یکی از ابزارهای مناسب جهت کنترل تلفیقی آفات و مدیریت مقاومت حشرات به شمار میرود. اگریفلکس ۱۸۵ سی سی حاوی ۱۵۲ گرم در لیتر تیامتوکسام و 33 گرم در لیتر آبامکتین با ایزومربندی بسیار دقیق و کارآمد میباشد. تیامتوکسام از خانواده نئونیکوتینوییدها است و با تاثیر بر سیستم عصبی منجر به فلج در حشره میگردد. آفت، دقایقی پس از تغذیه از میزبان ً فلج شده و پس از مدتی خواهند مرد. تیمار شده با اگریفلکس، دیگر قادر به ادامه تغذیه نخواهد بود، پوره و حشره بالغ چند ساعت بعد کاملا آبامکتین موجود در اگریفلکس نیز با تاثیر بر گیرنده های GABA و انتقال یون کلر سبب فلج ماهیچه ها میگردد. از مجموع هفت مکتین استخراج شده از میکروارگانیسم avermitilis Streptomycetes ، فقط دو ایزومر B1a و B1b دارای خاصیت حشره کشی قوی هستند که تنها شرکت سینجنتا قادر به تولید آنها با خلوص بسیار زیاد است.

  • اگریمک گلد کنه کشی بی نظیر، آبپایه، برگرفته از طبیعت و فرموله شده به صورت سوسپانسیون است که از آخـرین تکنـولـوژیهای فرموالسـیون بهـره میگیرد، تا اطمینان حاصـل کند شما بهترین نتیجهای را که انتظار دارید دریافت کنید. آبـامکتـین، مـاده ی مـوثـره ی اگـریمک گلد، از فـرآیـند تخمیری باکتریهای خاکزی گونه استرپتومایسس آورمیتیلیس به دست آمده است.

  • کاراته زئون حاوی 100 گرم ماده موثره لامبدا سای هالوترین با تکنولوژی زئون میباشد و توسط میکروکپسول هایی احاطه میگردد که پس از سمپاشی به سطح برگ چسبیده و سریعا خشک میشوند. میکروکپسول ها به محض خشک شدن میترکند و ماده موثره را در محیطی ۴۰ درصد بزرگتر از قطر ذره سم، پخش میکنند. کاربرد تکنولوژی انقلابی زئون در سم کاراته، شرایط منحصر بفردی را از لحاظ ایمنی برای کاربران، کشت و محیط زیست بوجود میآورد. بنابراین کاراته با تکنولوژی زئون گزینه مناسبی در مدیریت تلفیقی آفات IPM میباشد. حشره کش کاراته دارای خاصیت ضربهای بر آفات هدف میباشد. این حشره کش به سرعت در کوتیکول حشرات نفوذ کرده و سبب اختلال در سیستم عصبی، توقف تغذیه، اختلال در فعالیت ماهیچه ها، فلج و مرگ حشرات میگردد.

  • لوفوکس حاوی دو ماده موثره فنوکسی کارب ۷۵ گرم در لیتر و لوفنورون 30 گرم در لیتر میباشد. لوفوکس با دو نحوه اثر تماسی و گوارشی قادر به کنترل مراحل مختلف زندگی آفت تخم، لارو و حشره بالغ میباشد. فنوکسی کارب ممانعت کننده از دگردیسی و سبب اختالل در عملکرد سلولی و مرگ جنین آفت در درون تخم میشود. لوفنورون نیز با جلوگیری از سنتزکیتین در لاروها موجب اختلال در تشکیل کوتیکول و پوستاندازی لاروها شده که در نهایت مرگ لاروها را در پی دارد. همچنین حشرات بالغ آفت پس از تماس با لوفوکس عقیم شده و یا تخمهای نابارور تولید میکنند

  • مـچ لاروکش اختصاصی بلاپولکداران که حاوی ۵۰ گرم لوفنورون در لیتر می َ باشد. مـچ با جلوگیرى از سنتزکیتین در لارو حشرات مانع از پوستاندازی آنها شده و در نتیجه سبب مرگ لاروها می َ شود .مـچ براى کنترل انواع لاروهاى مهم آفات از راسته بلاپولکداران، مانند پروانه چوبخوارپسته، کرم میوهخوار گوجه فرنگی، انواع برگخوار ذرت و کرم سیب و آفات مکنده مانند پسیل گلابی مى َ باشد. مـچ با عملکرد تخمکشى و لاروکشى و نحوه تاثیر تماسى و گوارشى مانع از تفریخ تخم و مرگ لارو پروانه ها می َ شود. مـچ به خوبى در برگ نفوذ میکند و به دلیل دارا بودن فشار بخار کم تا مدتى طولانى در آنجا باقى میماند.

  • مموری حاوی ۲۴۰ گرم در لیتر تیامتوکسام میباشد که به صورت مایع سوسپانسیونی فرموله شده است. مموری حشره کشی تماسی و گوارشی است که در گیاه به صورت سیستمیک درآمده و آفات مکنده را به راحتی کنترل مینماید. تیامتوکسام از خانواده نئونیکوتینوییدها است و با تاثیر بر سیستم عصبی حشره منجر به فلج سریع در آن میگردد. مموری پس از ً جذب گیاه شده در تمام اندام های گیاهی منتشر شده و با ورود به سیستم محلول پاشی سریعا آوند چوبی، به سایر اندامهای بالایی گیاه نیز منتقل میشود. ویـژگی منحصربه فرد سیستمیکی تیامتوکسام این امکان را میدهد که به سرعت در اپیدرم و به درون مزوفیل نفوذ و حرکت کند. تنها یک ساعت پس از کاربرد مموری، ۱۶ درصد از مقدار تیامتوکسام سمپاشی شده در اپیدرم و 10 درصد در مزوفیل نفوذ میکند. دقایقی پس از تغذیه آفت از میزبان تیمار شده با مموری، حشره تمایل به تغذیه را از دست داده، کمی بعد پوره و حشره بالغ کاملا فلج شده و در نهایت خواهند مرد

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود رابط کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وبگاه سینجنتا ایران شما با شرایط و ضوابط ما موافقت می کنید.مشاهده.
اطلاعات بیشتر