همکار با ما سینجنتا ایران

ما بر این باور هستیم که سینجنتا فارغ از اینکه یک شرکت بین المللی است؛ در ابتدا یک خانواده است و اعضای این خانواده با همکاری هم بحران هایی که پیش روی شرکت ها و سازمان های مختلف وجود دارد را با قدرت و دانش خود حل می کنند. شما هم می توانید با توجه به تخصص و مهارت هایتان و همچنین موقعیت های شغلی موجود، عضوی از این خانواده باشید و در همکاری های تاثیرگذار ما با شرکت ها و سازمان های مختلف شریک و همراه باشید.


    رزومه